Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
          USŁUGI
TŁUMACZENIA
Usługi tłumaczenia
+420 604 304 755
Nasze motto:
 
Gwarancja profesjonalizmu,
Doświadczona kadra tłumaczy
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: około 35 Zł / NS
 
dokładna cena według uzgodnień, na podstawie zakresu i złożoności tekstu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ogólne warunki handlowe


1. Zlecenie tłumaczenia pisemnego/ustnego/korekty

Zamawiający przekaże drogą mailową na adres siudabogdan@gmail.com (dalej tylko "wykonawca") pisemne zamówienie tłumaczenia pisemnego/ustnego/korekty (dalej tylko " tłumaczenie"). Zamawiający jest uprawniony do przekazania wykonawcy swych wymogów ustnie (osobiście, telefonicznie).
 
Na podstawie przekazanych wymogów wykonawca dokona pisemnej kalkulacji. Zamówienie jest obustronnie wiążące a prace na tłumaczeniu zostaną rozpoczęte wyłącznie po potwierdzeniu w formie pisemnej – e-mailem akceptacji kalkulacji przez zamawiającego. Pisemnym potwierdzeniem kalkulacji zostaje przez strony umowy zawarta umowa o wykonaniu tłumaczenia. Termin wykonania tłumaczenia liczony jest od momentu pisemnego potwierdzenia kalkulacji przez zamawiającego.
 
Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe)
W RCz jest do wykonania tłumaczenia przysięgłego potrzebny oryginał dokumentu albo uwierzytelniona kopia dokumentu. Oryginał dokumentu, ewent. uwierzytelniony dokument, który ma zostać przetłumaczony, można doręczyć pocztą albo osobiście pod adres uzgodniony pocztą mailową, telefonicznie albo osobiście.

2. Cena tłumaczenia

Wykonawca zobowiązuje się podać w kalkulacji wstępną cenę za wykonane tłumaczenie. Ostateczna cena zostanie określona na podstawie ostatecznego zakresu tłumaczenia [ilość normostron (zwaną dalej NS), godziny tłumaczenia ustnego]. NS tłumaczeń i korekt zaokrąglamy na miejsce dziesiętne, tłumaczenia przysięgłe na całe NS (w myśl obowiązującego rozporządzenia), rozpoczętą godzinę tłumaczenia zaokrąglamy w górę. 1 normostrona =1800 znaków ze spasjami. Cena kontraktu zostaje określona na podstawie zgody obu stron. Minimalną ceną jest cena jednej NS albo 200,- Kč. Wystawiamy faktury VAT.

3. Poufność

Wszystkie informacje zawarte w tłumaczonych dokumentach są informacjami poufnymi. Wszyscy pracownicy i dostawcy wykonawcy są zobowiązani umową o zachowaniu poufności.

4. Obowiązki zamawiającego

O ile tłumaczenie jest przeznaczone do publikacji, (internet, reklama, druk w większym nakładzie itp.), zamawiający jest zobowiązany o danym fakcie poinformować wykonawcę. U tłumaczeń przeznaczonych do publikacji zostanie wykona korekta przez native speakera. O ile chodzi o jakiekolwiek tłumaczenie fachowe, zamawiający jest zobowiązany zapewnić dla tłumacza odpowiednią współpracę.
 
Jeśli zamawiający ma wymogi co do terminologii, która ma zostać zastosowana w tłumaczeniu, jest o tym zobowiązany poinformować pisemnie podczas zamówienia tłumaczenia.

5. Tłumaczenie ustne – zasady świadczenia

Dzień roboczy tłumacza trwa 8 godzin, włącznie z wszystkimi przerwami. Czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym przebiega tłumaczenie i z powrotem jest również częścią czasu pracy tłumacza. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kosztów podróży tłumacza, tj. wyżywienia, zakwaterowania i transportu. O ile jest to możliwe dostarczy tłumaczowi przed rozpoczęciem tłumaczenia pisemne materiały i dokumenty dotyczące tłumaczenia, w celu przygotowania. Minimalny rozliczany czas tłumaczenia w Pradze i okolicy oraz w Województwie Morawskośląskim wynosi 8 godzin.

6. Odstąpienie od umowy

W wypadku odstąpienia od umowy (zamówienia) przez zamawiającego po wiążącym zamówieniu tłumaczenia, wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania wszelkich prac na tłumaczeniu i do przekazania zamawiającemu informacji o dotychczas wykonanej części tłumaczenia albo do przekazania części wykonanego tłumaczenia. Zamawiający zobowiązuje się za dotychczas wykonane tłumaczenie zapłacić należną część ceny na podstawie ceny określonej w zamówieniu. W wypadku rezygnacji z tłumaczenia ustnego na 1 dzień przed rozpoczęciem tłumaczenia, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty opłaty za wypowiedznie zlecenia w wysokości 30% uzgodnionej ceny tłumaczenia. W wypadku odstąpienia od umowy w dniu tłumaczenia, jest zamawiający zobowiązany do zapłaty 50% uzgodnionej ceny tłumaczenia. Wypowiedzenie zamówienia tłumaczenia pisemnego lub tłumaczenia ustnego musi zostać dokonane w formie pisemnej i doręczone wykonawcy pocztą mailową lub osobiście.

7. Reklamacja

Reklamację można złożyć, o ile tłumaczenie nie zostało wykonane w zgodzie z zamówieniem. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji najpóźniej do 30 dni po odbiorze tłumaczenia. Po tym terminie uważa się, że wykonane tłumaczenie jest wolne od wszelkich wad. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej. Zamawiający jest zobowiązany podać konkretny powód reklamacji. W wypadku tłumaczenia pisemnego, podać rodzaj i charakter wady. Rzeczywistą wadą jest błąd maszynowy, błąd w numerze, dacie, imieniu, adresie, nazwie spółki, wyrobu, usługi i nnych nazwach. Wadą jest również sytuacja, kiedy sens określonych fragmentów tłumaczenia nie w pełni odpowiada sensowi treści danych fragmentów oryginału, błędy gramatyczne itp.
 
Błędem nie są niuanse stylistyczne, synonimy itp. Zgłoszone wady oceni korektor, który opracuje recenzję tłumaczenia. Na podstawie recenzji zostanie podjęta decyzja co do uzasadnienia reklamacji i zostanie zaproponowana zniżka lub inne rozwiązanie.