Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
PŘEKLADATELSKÉ
  A TLUMOČNICKÉ
               SLUŽBY
Překlady a tlumočení
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Kvalitně,
jednoduše,
rychle
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: cca 250 Kč / NS
 
přesná cena dle domluvy,
na základě rozsahu a složitosti textu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Obchodní podmínky


1. Zadání překladu/tlumočení/korektury

Objednatel zašle na email siudabogdan@gmail.com (dále jen "zhotovitel") písemnou objednávku překladu (tlumočení/korektury) (dále jen "dílo"). Písemným zasláním se rozumí zaslání e-mailem. Objednatel je rovněž oprávněn sdělit zhotoviteli své požadavky ústně (osobně, telefonicky).
 
Na základě sdělených požadavků zhotovitel vyhotoví písemnou kalkulaci. Objednávka je platná a práce na díle budou zahájeny výhradně po písemném - e-mailovém potvrzení kalkulace objednatelem. Písemným potvrzením kalkulace je uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo. Termín dodání překladu se počítá od momentu písemného potvrzení kalkulace objednatelem.
 
Soudní překlad
Pro vyhotovení soudního překladu je požadován originál, případně ověřená kopie dokumentu. Originál, příp. ověřenou kopii je možno na základě dohody potvrzené emailem, případně dohody telefonické, zaslat písemně nebo doručit osobně na dohodnutou adresu.

2. Cena díla

Zhotovitel se zavazuje uvést v kalkulaci předběžnou cenu díla. Finální cena díla bude účtována na základě finálního rozsahu díla (počet normostran, počet hodin u tlumočení.). Rozsah překladů a korektur zaokrouhlujeme na desetiny normostran (dále jen NS), soudní překlady zaokrouhlujeme na celé NS (dle platné vyhlášky), u tlumočení účtujeme každou započatou hodinu. 1 normostrana = 1 800 znaků vč. mezer (viz MS Word/Nástroje/Počet znaků vč. mezer). Ceny zakázek se stanoví dle dohody smluvních stran. Minimálně účtovaný rozsah zakázky je 1 NS a/nebo 200,- Kč. Jsme plátci DPH.

3. Důvěrnost

Veškeré informace obsažené v překládaných dokumentech považujeme za přísně důvěrné. Všichni zaměstnanci a dodavatelé zhotovitele jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti.

4. Povinnosti objednatele

Pokud je překlad určen k jakémukoliv zveřejnění (internet, reklama, tisk ve velkém nákladu atp.), je objednatel povinen zhotovitele o této skutečnosti informovat. U překladů určených ke zveřejnění se za běžný postup považuje korektura rodilým mluvčím. Pokud jde o překlad z jakékoliv odborné oblasti, je objednatel povinen poskytnout překladateli náležitou součinnost.
 
Má-li objednatel požadavky na terminologii, která má být v díle použita, je povinen o tom zhotovitele písemně informovat při objednávce díla.

5. Tlumočnení - zásady poskytování

Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení. Čas tlumočníka strávený na cestě z jeho bydliště do místa tlumočení a zpět je také součástí pracovní doby tlumočníka a účtuje se dle dohody minimálně 300 Kč/1 hodinu. Objednatel hradí tlumočníkovi při cestě mimo jeho bydliště cestovní náhrady, tj. stravování, ubytování a dopravu. Pokud má objednavatel možnost, poskytne tlumočníkovi včas před zahájením tlumočení písemné podklady pro přípravu. Minimální účtovaný rozsah tlumočení v Praze a okolí je 8 hodin. Na území Moravskoslezského kraje je 8 hodin.

6. Odstoupení od objednávky

V případě odstoupení objednatele od objednávky po závazném objednání díla se zhotovitel zavazuje ukončit veškeré práce na díle a předat zhotoviteli informace o dosud provedených pracích na díle nebo předat dosud zhotovenou část díla. Objednatel se zavazuje za dosud zhotovenou část díla uhradit poměrnou cenu na základě ceny uvedené v objednávce. V případě odstoupení od tlumočení 1 den před zahájením tlumočení je objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 30 % z ceny díla. V případě odstoupení od objednávky tlumočení v den tlumočení, je objednatel povinen uhradit 50 % z ceny díla. Stornování objednávky překladu či tlumočení musí být provedeno písemně a doručeno zhotoviteli e-mailem, či osobně.

7. Reklamace

Reklamaci lze uplatnit, pokud dílo nebylo vyhotoveno v souladu s objednávkou. Objednatel má právo na reklamaci nejpozději do 30 dnů od obdržení díla. Po tomto termínu se předpokládá, že je zakázka bez vady. Reklamace musí být uplatněna písemně. Objednatel je povinen uvést konkrétní důvod reklamace a v případě, že dílem je překlad, je povinen v textu reklamace uvést druh a charakter vad díla. Faktickými vadami díla se rozumí: překlepy, chyby v číslech, datech, jménech, adresách, názvech společností, produktů, služeb a jiných názvech, dále pokud smysl pasáží překladu zcela neodpovídá smyslu daných pasáží originálu, gramatické chyby atd.
 
Za vadu díla se nepovažují: stylistické nuance (synonyma, jiná stylistická vyjádření atp). Sdělené vady budou posouzeny korektorem, který vypracuje na překlad posudek. Na základě tohoto posudku bude rozhodnuto o oprávněnosti reklamace a navržena odpovídající sleva či další postup.